Görüntülüyor 69 Sonuç(lar)
Genel

Dünya Sosyologlar Günü Prof.Dr.Sami Şener

Sosyoloji, günümüzde bütün önemi ve etkinliği ile varlığını devam ettiriyor. Sosyoloji, toplumu bütünüyle ele alan tek ilim. Bu yüzden, onun verileri ve bulgularından faydalanmak, son derece önemli. Günümüz toplumları, çok yönlü dinamiklerin etkisi altında. Bu yüzden, toplumu ve onun içindeki ferd’i, böyle farklı etkiler ve gelişmeler içerisinde ele almak, oldukça kapsamlı ve derin bir çalışmanın …

Genel

Bir postmodernizm aracı olarak imajoloji – Prof.Dr. İsmet Emre

Klasik dönem kendini büyük oranda içerikle ifade ediyordu. Mana her şeyin önündeydi. Aslolan doğayı özünden kavramak olduğu için klasik dönem insanı dış dünyayla kurduğu her türden münasebette fayda esasına rücu bir yaklaşım ortaya koydu. İlahi metinler, ahlak sistemleri, estetik sunumlar biçimin müphem yollarından içeriğe ulaşmayı ihsas ediyordu. Amaç kıssa değil hisseydi çünkü. Her kıssa dönüp …

Genel

Sosyal İlmin Kavranamayışı ve Çözümsüzlüklerimiz Prof.Dr.Sami Şener

Türkiye’de yıllardır kabul edilmekte zorlanılan bir konu var. O da Sosyal ilimlerin etkinliğinin bir türlü sağlanamaması. Bu konunun iki boyutu var: Birincisi, mevcut sosyal bilimlerin toplumumuzda işe yaramayan bir nitelikte olması; ikincisi ise, sosyal ilimin boyutlarının tam olarak bilinemeyip, anlaşılamaması. Sosyal ilmi karşı ilgisizlik: Bu durum, büyük ölçüde devam ediyor. Bunun böyle olduğunu Yüksek Öğretim …

Genel

LİBERAL DÜNYADA DİNİN HALİ PÜRMELALİNİ ANLATAN BİR FİLM: CALVARY (İTİRAF) Doç. Dr. Aydın Aktay

Malinovski’nin, Durkheim’ın dinin toplumsal hayattaki görünümünü ve etkilerini ilkel topluluklar üzerine yaptıkları antropolojik araştırmalarla ortaya koyma çalışmaları Din sosyolojisi alanı üzerindeki çalışmalara da esin kaynağı olmaktadır… Türk Sosyolojisi için de Ziya Gökalp’in Türk tarihinin kültürel dinamiklerini dinin kültürel görünümleri üzerinden İslam öncesine ve sonrasına hasrettiği çalışmalar da hatırlanabilir… Calvary filmi bu anlamda dinin neoliberal dünyadaki …

Genel

SOSYODER’İN EKDERS İLE İLGİLİ RAPORU

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA DAİR İSİM DEĞİŞİKİLİĞİ VEYA REVİZESİ ÖNERİSİ: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Bilindiği gibi Aile bakanlığı isim itibari ile yalnız aile ile ilgilenen fakat aileyi tamamlayan diğer öğeleri de içeren bir bağlama sahiptir. Buna rağmen Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı ise ailenin yanında, sosyal hizmeti de ailenin bileşeni olarak kabul etmektedir. …